Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Pure Graze: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Pure Graze gevestigd aan Roggestraat 69 te Den Ham (ov), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68955367;
b. klant: het bedrijf dat met Pure Graze een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Pure Graze en de klant;
d. website: de website www.puregraze.com die door Pure Graze wordt beheerd en waar de klant, na te zijn ingelogd, producten bij Pure Graze kan bestellen.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Pure Graze. Bijzondere van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Pure Graze vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.4. Indien Pure Graze niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Pure Graze in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.5. Pure Graze heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3. Aanbod en offertes
3.1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf van Pure Graze, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage, tenzij anders aangegeven.

3.2. Gegevens in drukwerken verstrekt door Pure Graze zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Pure Graze niet.

3.3. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in aanbiedingen of offertes van Pure Graze binden Pure Graze niet.

3.4. Het assortiment van Pure Graze kan te allen tijde worden gewijzigd.

3.5. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Pure Graze bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 4. Overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat:
a. de klant schriftelijk of via de e-mail het aanbod van Pure Graze heeft aanvaard of via de website een bestelling heeft geplaatst en Pure Graze een bevestiging van de bestelling naar de klant heeft gestuurd. Heeft de klant geen bevestiging ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met Pure Graze;
b. een bestaande klant telefonisch een bestelling heeft geplaatst bij Pure Graze.

4.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen indien de klant heeft aangevinkt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

4.3. Elke met Pure Graze aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de klant zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. De klant zal toestaan dat Pure Graze zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.

Artikel 5. Prijzen
5.1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

5.2. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

Artikel 6. Emballage
6.1. Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Pure Graze.

Artikel 7. Aanbetaling
7.1. Pure Graze is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen.

Artikel 8. Leveringstermijn
8.1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient de klant Pure Graze schriftelijk in gebreke te stellen.

8.2. Verlangt Pure Graze van de klant een aanbetaling, dan vangt de leveringstermijn aan op het moment dat Pure Graze de aanbetaling van de klant heeft ontvangen.

8.3. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Pure Graze zijn de producten te leveren.

8.4. Indien het door de klant bestelde product niet op voorraad is, waardoor er sprake is van een langere leveringstermijn, dan neemt Pure Graze contact op met de klant.

Artikel 9. Levering
9.1. Pure Graze heeft het recht in gedeeltes te leveren en iedere deellevering afzonderlijk te facturen.

9.2. De bestelling wordt geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij de klant tijdens het bestelproces op de website ervoor heeft gekozen om de producten af te halen bij Pure Graze. Het afleveradres dient een bestaand adres te zijn.

9.3. Haalt de klant de producten bij Pure Graze op, dan wordt de klant door Pure Graze ervan op de hoogte gesteld op het moment dat de bestelling gereed is en door de klant kan worden afgehaald.

9.4. Pallets zwaarder dan 1.000 kg en lengtemateriaal dienen door de klant zelf gelost te worden. Indien de klant op het moment van levering niet (tijdig) aanwezig is om te lossen, dan heeft Pure Graze het recht de kosten die hij daardoor maakt, zoals vertragingsschade, aan de klant in rekening te brengen.

9.5. Het risico van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten worden afgeleverd bij de klant dan wel op het moment dat de klant de producten bij Pure Graze ophaalt, onverminderd hetgeen is opgenomen in artikel 18. Indien na de levering de producten beschadigd raken, te niet gaan, verloren raken of gestolen worden, dan blijft de klant de factuur voor de producten verschuldigd.

9.6. De klant is verplicht de producten af te nemen. Indien de klant, om welke reden dan ook, de bestelde producten niet afneemt, dan blijft de factuur voor de producten verschuldigd en worden de producten voor rekening en risico van de klant opgeslagen. Indien de klant de producten niet afneemt, ongeacht of betaling van (een deel van) het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft Pure Graze het recht om deze producten na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de klant te (doen) verkopen. De klant blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 10. Vervoer en verzendkosten
10.1. De verzending geschiedt op de wijze als door Pure Graze aangegeven. Wenst de klant een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

10.2. Indien de totale waarde van de order lager is dan € 1.500,- excl. btw en de bestelling wordt afgeleverd bij de klant, dan worden verzendkosten aan de klant in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

10.3. Wordt de bestelling door de vervoerder beschadigd aan de klant aangeboden, dan dient de klant de zending niet te accepteren.

Artikel 11. Wijziging van de opdracht
11.1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de klant aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de klant extra in rekening gebracht.

11.2. Door de klant, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan Pure Graze ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de klant.

11.3. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Pure Graze buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 12. Annuleren
12.1. Het herroepingsrecht bij de bestelling via de website is niet van toepassing als de klant een bedrijf is.

12.2. Het is de klant niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van Pure Graze een product te retourneren.

12.3. Indien de klant een geleverd product wenst te retourneren of wenst om te ruilen, dan dient de klant zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 14 dagen na de levering, contact op te nemen met Pure Graze.

12.4. De volgende producten kunnen niet geretourneerd of omgeruild worden:
a. Gebruikte of deels gebruikte producten;
b. Producten met een geopende, beschadigde of niet originele verpakking;
c. Producten die naar de specificaties van de klant zijn gemaakt/aangepast;
d. Zaaizaden.

Artikel 13. Reclame
13.1. De klant is verplicht terstond na de levering van de producten deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Pure Graze terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de klant niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Pure Graze wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de klant geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

13.2. Pure Graze dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

13.3. Indien de reclame naar het oordeel van Pure Graze juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten, hetzij de geleverde producten gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 14. Garantie
14.1. Indien op geleverde producten een fabrieksgarantie wordt verleend, dan worden de looptijd van de fabrieksgarantie en de garantievoorwaarden bij het tot stand komen van de overeenkomst en/of bij de levering van de producten aan de klant kenbaar gemaakt.

14.2. De fabrieksgarantie vervalt en klachten over de geleverde producten worden niet (verder) in behandeling genomen indien:
a. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde zijn uitgevoerd;
b. de verstrekte gebruiksinstructies niet nauwkeurig zijn opgevolgd;
c. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
d. de producten niet op de juiste wijze zijn gemonteerd;
e. de producten niet goed zijn onderhouden;
f. gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
g. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 15. Retentierecht
15.1. Wanneer Pure Graze producten van de klant onder zich heeft, is hij gerechtigd deze producten onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de klant voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Pure Graze heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en verjaring
16.1. Pure Graze is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de klant, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de klant in het onderhoud van de geleverde producten;
d. Normale slijtage aan de geleverde producten ten gevolge van dagelijks gebruik;
e. Verkleuring van de geleverde producten ten gevolge van de inwerking van licht;
f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

16.2. Pure Graze is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.

16.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die de producten werkelijk hebben. Pure Graze is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

16.4. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Pure Graze is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart Pure Graze tegen alle aanspraken ter zake.

16.5. Pure Graze is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, arbeidslonen, materiaalkosten, transportkosten, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

16.6. Pure Graze is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

16.7. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. Pure Graze kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant Pure Graze daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

16.8. Indien Pure Graze naar zijn oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door zijn leveranciers geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van eindgebruikers op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de klant zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen. Pure Graze kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de klant lijdt door geïnitieerde recall-acties.

16.9. Indien Pure Graze aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Pure Graze beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Pure Graze gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Pure Graze beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.10. De klant vrijwaart Pure Graze voor vorderingen die derden tegen Pure Graze instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Pure Graze niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden Pure Graze op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Pure Graze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

16.11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Pure Graze vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Pure Graze kan aanwenden.

Artikel 17. Overmacht
17.1. Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, diefstal, stroomstoring, internetstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van producten bij transport naar Pure Graze of de klant, niet of niet tijdige levering van producten door leveranciers van Pure Graze, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Pure Graze, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Pure Graze overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de klant enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

17.2. Pure Graze is in geval van een overmachtssituatie gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de overmachtssituatie opgehouden is te bestaan, waarbij de klant verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud
18.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Pure Graze, totdat alle vorderingen die Pure Graze op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

18.2. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Pure Graze te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Pure Graze veilig te stellen. De klant is verplicht de geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en op eerste verzoek een kopie van de polis van deze verzekering aan Pure Graze te verstrekken.

18.3. Pure Graze heeft het recht deze producten terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige klant zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd, onverminderd het recht van Pure Graze op volledige schadevergoeding.

18.4. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet: verpanden, aan derden enig ander recht daarop verlenen, buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

18.5. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Pure Graze daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Pure Graze.

18.6. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Pure Graze toekomende rechten onverlet.

Artikel 19. Wanprestatie en ontbinding
19.1. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Pure Graze ingeval van wanprestatie aan de zijde van de klant het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

19.2. Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen;
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd;
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

19.3. Pure Graze is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de klant op grond van door Pure Graze reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Pure Graze op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 20. Betaling
20.1. Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

20.2. Pure Graze is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de klant een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

20.3. Pure Graze is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de klant alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

20.4. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig de Wet Incassokosten.

20.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Pure Graze op de klant onmiddellijk opeisbaar.

20.6. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
21.1. Op alle door Pure Graze gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

21.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Pure Graze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Pure Graze gevestigd is.

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuws en laatste ontwikkelingen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.